BMX Bikes / S / SR (Sakae Ringyo)

SR (Sakae Ringyo)(1981–1986)