BMX Bikes / R / Redline / 1974 Redline Squareback
1974 Redline Squareback

1974 Redline Squareback

74' square back.

Submitted by Tatersalad!!