BMX Bikes / A / Asahi / 1987 Asahi Eliminator
1987 Asahi Eliminator

1987 Asahi Eliminator

1987 NOS Asahi Eliminator

Submitted by bmxfamilia